Skip to main content
search
0
КоличкаClose Cart

Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин buffetgrillpizza.com

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ‘’ЕКО ВИЛИДЖ 1 ЕООД” с адрес на регистрация гр. София Бул. “Братя Бъкстон” номер 40 офис 9 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на сайта за електронна търговия https://buffetgrillpizza.com/.

 ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

  1. Наименование на Доставчика: „ЕКО ВИЛИДЖ 1 ЕООД’’
  2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, Бул. “Братя Бъкстон” номер 40 офис 9
  3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София,Бул. “Братя Бъкстон” номер 40 офис 9
  4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, Бул. “Братя Бъкстон” номер 40 офис 9 телефонен номер:0895466969
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203902827

 РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА https://buffetgrillpizza.com/

Чл. 3. (1)

За да използва https://buffetgrillpizza.com/за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2)

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата https://buffetgrillpizza.com/.съобразно посочената в него процедура.

(3) При попълване на данните си за регистрация чрез натискане на бутоните „Регистрирай се“ или с натискане на бутон за вход чрез Facebook или Google, Ползвателят също така трябва да ,декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 4. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата https://buffetgrillpizza.com/, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 5. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата buffetgrillpizza.com по следната процедура:

1.

Извършване на регистрация в платформата buffetgrillpizza.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата buffetgrillpizza.com;

2.

Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата buffetgrillpizza.com чрез идентифициране с име и парола или по един от възможните начини (Facebook или Google);

3.

Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформатаbuffetgrillpizza.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4.

Предоставяне на данни за извършване на доставката: адрес за доставка; две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт.

5.

Избор на ден и времеви диапазон за извършване на доставката;

6.

Избор на способ и момент за плащане на цената;

7.

Потвърждение на поръчката.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. 

(1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) В случай че Ползвателят не се намира на посочения в заявката адрес във времевия слот, който е посочил, той следва да уведоми Доставчика за това по телефон или имейл най-късно до 2 часа преди посочения слот за доставка, като в противен случай Доставчикът, ако се наложи да върне стоките в склада, си запазва правото по своя преценка да извърши повторна доставка до адреса на Ползвателя във време, удобно за него предвид натовареността.

(5) Ползвателят дължи стойността на доставката и други свързани с това разходи, ако има такива, в следните случай:1. Клиентът не се намира на посочения при извършване на заявката адрес в избрания от него слот за доставка, като не е информирал предварително за това Доставчика съгласно ал. 3 и се направи повторна доставка на адреса, посочен в заявката, след като поръчката е върната в склада на Доставчика;2. Ако се извърши повторната доставка в конкретно посочен ден и час от страна на Ползвателя, извън натоварването и графика на Доставчика и неговата преценка за времето на доставка.

(6) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

(7) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

8) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател.

(9) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като последният е длъжен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им и да не нарушава по никакъв начин целостта на опаковката, до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

Чл. 7. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 8. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в https://buffetgrillpizza.com/, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 10.

 (1)

Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в платформата https://buffetgrillpizza.com/.

(2)

Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

(3)

Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата https://buffetgrillpizza.com/и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4)

Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата https://buffetgrillpizza.com/.

(5)

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата https://buffetgrillpizza.com/преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 11.

(1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.comима право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2)

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата buffetgrillpizza.comцената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3)

В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 3000лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

(4) Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1.

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2.

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3.

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4.

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл. 12. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, Ползвателят декларира, че е навършил 18 години.

 

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13.

(1) Доставчикът изпълнява поръчките в срокове и на цени в съответствие със своята политика за доставки, достъпна в платформата buffetgrillpizza.com.

(2)

Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.comможе да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(3)

Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(4)

Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

1.

Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително стойността на таксата за доставката и всички свързани с първоначалната поръчка други разходи, ако има такива;

2.

Ако Ползвателят посочи следващ ден за доставка, Доставчикът не гарантира за отлично качество на пресните продукти.

Чл. 14.

(1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата buffetgrillpizza.com.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата buffetgrillpizza.comсъгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 15. Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.com не е длъжен да осигури сервиз за стоката.

(1) В случай че Ползвателят при извършване на поръчката е посочил, че е съгласен на замяна на липсващи продукти по преценка на Доставчика, в случай на липсващи продукти и наличие на заместващи такива в склада на Доставчика, той избира подходящи по вид, качество и цена заместващи продукти и ги включва в поръчката на потребителя.

(2)

Ако Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.comне може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и в случай че е избран метод на плащане наложен платеж, стойността на липсващите продукти ще бъде извадена от крайната цена на поръчката.

Чл. 16

(1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 17.

(1) Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

(2) Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

(3)

От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4)

Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5)

Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa лични дaнни нa Πoлзвaтeля зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи нeгoвo изpичнo cъглacиe, ĸoeтo тoй мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.

(6)

Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът мoжe дa мy изпpaщa имeйли и eлeĸтpoнни cъoбщeния oтнocнo пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa, пoдoбpявaнe нa фyнĸциoнaлнocтитe, пpoмoциoнaлни cъoбщeния зa ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и дpyги, cвъpзaни c изпълнeниeтo нa дoгoвopa.

Чл. 18

(1)

Във всеки момент, Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни..

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата buffetgrillpizza.comсе прекратяват в следните случаи:

1.

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2.

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3.

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4.

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

.

в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформатаbuffetgrillpizza.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 20.

Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата buffetgrillpizza.comв нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 21. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 22.

(1)

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2)

Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на buffetgrillpizza.comи сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3)

Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.

(4)

Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата buffetgrillpizza.com.

Чл. 23.

 (1)

Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия

2)

Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24.

(1) Ползвателят и Доставчикът в платформата buffetgrillpizza.comсе задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2)

Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 25.

В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата buffetgrillpizza.comи Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 26.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 27.

(1)

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Close Menu